Årsmöteshandlingar 2023-2024 – klicka för att spara till din enhet.

Vi kallar medlemmarna i Östersunds Curlingklubb till årsmöte avseende verksamhetsåret 2023-24

Datum: Tisdag 25 juni 2024 19.00
Plats:
Östersunds Curlinghall

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av person att justera protokollet tillika val av rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Godkännande av dagordning
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter inför säsongen 2024-2025
11. Förslag till verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
12. Behandling av styrelsens förslag av ev. inkomna motioner.
13. Val av styrelse och valberedning.
14. Övriga frågor som ev. anmälts under punkt 6
15. Avslutning av årsmötet

Efter mötet bjuder ÖCK på fika.

Årsmötesdeltagarna ombeds föranmäla sig senast fredag 21 juni till: anmalan@ostersundscurling.se
(obligatorisk anmälan för upprättande av röstlängd).

Välkomna!

/Styrelsen – ÖCK

Årsmöteshandlingar 2023-2024 – klicka för att spara till din enhet.